Semalt: Ajaýyp e-poçta marketing kampaniýalary üçin sosial ulgamlary ulanmak

E-poçta marketing, dünýäde millionlarça web sahypasyny döredijilere ýetýän güýçli marketing guraly boldy. Kärhanalar ýönekeý e-poçta marketing usullary arkaly tonna satuw gazandylar. Bu usul mazmun marketingi ýaly beýleki ygtybarly SEO strategiýalaryndan ýuwaş-ýuwaşdan ýüz öwürýär. Netijede, elektron söwda saýtlaryny işleýän käbir adamlar henizem bu usuly ulanmaýarlar.

Şeýle-de bolsa, marketing kanaly ýaly sosial media marketingiň bu usulyny janlandyryp biler. Mysal üçin, sosial media e-poçta marketinginiň öňdebaryjy nesil potensialyny dikeldip biler. Sosial mediany e-poçta marketingi bilen bilelikde ulanmak, esasanam gatnaşýan ähli taraplar üçin howpsuz bäsdeşlik gurşawynyň bolmagyny üpjün etmek üçin peýdaly pikir bolup biler.

SMM kampaniýasyna sosial ulgamlary goşmak, abonentleriň sanyny köpeltmekden we marketing edýän markaňyza esasy täsir edijileri açmakdan soň işiňizi hasam artdyrmaga, sosial mediany giňeltmäge kömek edip biler.

Bu makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale sosial media we e-poçta marketing kampaniýalarynyň biri-birine ýakynlaşyp biljekdigi barada käbir usullary hödürleýär:

1. Web dizaýnyňyza Sosial nyşanlary goşuň.

CTA nyşanlaryny sosial nyşanlar bilen bilelikde goşmak ajaýyp pikir bolup biler. Mundan başga-da, adam ýazgyda we mazmunda SEO açar sözlerini goşup biler. Bu çemeleşme gözleg motorlarynda web sahypasyny tertipleşdirmek üçin zerurdyr.

2. Habar býulletenlerini paýlaşyň

Sosial media saýtlaryndaky sosial "paýlaş" düwmeleri sosial mediýanyň iň ajaýyp aýratynlyklaryndan biridir. Habar býulletenlerini bermek we paýlaşmagy höweslendirmek mazmunyň ýerlikliligini kesgitlemegiň usullaryndan biridir. Google bu paýlaşmany SERP-lerde ýokary sahypa ýerleşdirmek arkaly sylaglaýar. Käbir gözleglerde paýlaş düwmeleri ýokary CTR-i höweslendirýär. CTokary CTR, Twitter, Facebook we LinkedIn ýaly sosial ulgamlardan gelýär.

3. Janly sosial iýmitler üçin kod ulanyň.

Janly iýmitleri ulanmak marketingiň möhüm tarapy bolup biler. Ilki bilen göni ýaýlym, web mazmunyňyzy gözden geçirenlerinde ulanyjy üçin peýda bolan täze süzülen mazmuny akdyryp biler. Bu amal, web sahypasyny başgaça programmalaşdyrmak üçin ökde kodlaýjy işe almagy öz içine alyp biler.

4. Bäsleşik geçiriň.

Oýunlar mazmunyňyzy, önümleriňizi tanatmaga ýa-da diňleýjileriňizi çekmäge kömek edýär. Adamlary bäsleşigiňize gatnaşmaga höweslendirmek üçin mahabat ýa-da mugt sowgat berip bilersiňiz. Goşulmak üçin adamy Facebook ýaly sosial kanalda oýnamaga mejbur ediň ýa-da oýnamak üçin e-poçta saýlaň. Bu usul, marketing kampaniýalaryňyz üçin e-poçta sanawlaryny ýygnamak bilen bir hatarda SEO-a kömek edip biler.

Netije

Islendik onlaýn iş üçin, müşderileriňiz bilen yzygiderli aragatnaşyk gurmak hökmany zat. Kompaniýalar bu ugurda üstünlikli e-poçta marketing kampaniýalaryny döretmek arkaly üstünlik gazandylar. Şeýle-de bolsa, beýleki ygtybarly usullaryň barlygy sebäpli bu usul ýuwaş-ýuwaşdan ulanylýar. Sosial ulgamlar, e-poçta marketing kampaniýanyňyzyň üstünligini saklaýan zat bolup biler. Mysal üçin, sosýal mediýa şaýatlyk etmek, paýlaşmak, abunalyk ýaly käbir möhüm meseleleri ýerine ýetirmek üçin käbir çagyryş düwmeleri ýaly taraplary öz içine alyp biler.

mass gmail